Act Now

Преодоляване на пропастта между науката за изменението на климата и обществените инициативи за действие

Bridging the Gap between Climate Change Science and Public initiatives for Action

„Едно гише за AR(добавена реалност) инструменти за промяна на климата“

Въз основа на надеждни научни доказателства има спешна необходимост от смекчаване на антропогенните промени в климата. Съществува обаче значителна разлика между научното и общественото разбиране за рисковете, свързани с изменението на климата.

Продължаващите предупреждения от научната общност не са достатъчно силни, за да генерират индивидуални и правителствени действия, необходими за постигане на международната цел в областта на климата.

На европейско ниво изменението на климата е класирано като основен приоритет с 32% от европейските граждани. Само 12 държави -членки на ЕС го считат за основен приоритет, докато в много страни този процент е значително по -нисък.

Въз основа на скорошни проучвания това социално и политическо бездействие се оправдава с факта, че „показването на хора на изследване не работи“. Данните от няколко проучвания показват, че по -голямата част от хората по света са повишили мотивацията си да се борят с изменението на климата чрез участие в симулация въз основа на реални сценарии и променливи, ролеви игри относно изменението на климата и преговорите на ООН за климата.

ActNow -Преодоляване на разликата между науката за изменението на климата и публичните инициативи за действие е проект, който има за цел да изгради капацитета на младежките работници за по -добро интегриране на проблемите на изменението на климата и устойчивото развитие в тяхната практика и по -нататъшните проблеми на развитието в официалните и неформалните образователни системи , базирани на иновативни образователни материали като Игри за мобилна разширена реалност и Симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход.

Нашите цели

Да се развият широк набор от знания, умения, нагласи и ценности, за да се изгради чувствителност, да се набират, мобилизират и адекватно подкрепят младежките работници и младежите, като им се даде възможност да обмислят критично изменението на климата като основно екологично предизвикателство, което изисква незабавни действия

Да се изгради капацитета на младежките работници и образователните експерти, работещи ежедневно с младежи, да използват персонализирани симулационни игри и такива с добавена реалност

Да се осигурят/снабдят на младежките работници и младежките специалисти нужните инструменти и методология за прилагане, оценка и преценка на ключовите компетенции на младите хора чрез действия, основани на проучване

Да се възползват се от съществуващите AR и симулационни платформи с игри и да се предоставят на младежките работници необходимите технически познания, за да създадат своето съдържание за насърчаване на ключовите умения на младите хора чрез изучаване на изменението на климата

Да развиваят нужните знания и критично разбиране на проблемите на изменението на климата и устойчивото развитие

Нашата целева група

Младежки работници

Професионалисти в областта

Експерти по околна среда

Педагози, образователни експерти

Проектът ще им предостави необходимите инструменти за прилагане, оценка и преценка на ключовите компетенции на младите хора и NEETs чрез конкретни действия

Нашите дейности

Учебен пакет с материали на база добавена реалност и Ръководство за обучители
100%
Симулационна игра
100%
MOOC (набор от отворени онлайн курсове) за подготовка в областта на климата
100%
Препоръки развитие на конкретни политики и практики за водене на по -устойчив начин на живот
100%
Augmented Reality Training Package and Trainer’s Manual
95%
Simulation Game
5%
MOOC for climate action
1%
Policy & Practice Recommendations for living a more sustainable lifestyle
1%