Για το έργο

CARDET

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΛΤΔ) είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και σχεδιασμού στην υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων.
Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διεθνών προγραμμάτων. Η ομάδα συμμετείχε με επιτυχία σε περισσότερα από 200 προγράμματα σε περισσότερες από 40 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, το Commonwealth of Learning, διεθνή οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε με προσοχή προγράμματα σε διάφορα πλαίσια. Το CARDET σήμερα απασχολεί 50 άτομα με πλήρη και με μερική απασχόληση. Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας κατέχει πτυχία (Master ή / και Ph.D) κοινωνικών επιστημών, στα οικονομικά, την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και σχεδίαση ιστοσελίδων και την αξιολόγηση. Ακολουθούμε μια συστημική και συστηματική διαδικασία στον λεπτομερή σχεδιασμό και στην διαικπεραίωση ερευνητικών και επιχειρηματικών έργων. Το CARDET είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την ποιότητα στις υπηρεσίες διαχείρισης, έρευνας και εκπαίδευσης.

ACCIÓN LABORAL

Το ACCIÓN LABORAL είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε ως εργαλείο για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση και τις Ιδιωτικές Εταιρείες για την κάλυψη στον τομέα της Απασχόλησης και της Κατάρτισης στις ανάγκες των ατόμων που αναζητούν εργασία που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Η κύρια δραστηριότητά του είναι η ένταξη στην εργασία, η καθοδήγηση και η κατάρτιση ατόμων σε κατάσταση ανεργίας, ιδίως εκείνων που ορίζονται ως προτεραιότητες στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, κατανόηση: άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι χαμηλής ειδίκευσης άτομα, γυναίκες κλπ.
Το ACCIÓN LABORAL έχει αναπτύξει μια μέθοδο εργασίας που επιτρέπει στον οργανισμό να πραγματοποιεί προγράμματα οπουδήποτε και σε σαφή καθορισμένο χρόνο, επιτυγχάνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο κοινωνικός σκοπός του οργανισμού μας είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, επισημαίνοντας τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των ικανοτήτων.

CRE.THI.DEV.

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης - ΔΗΣΚΕΑΝ είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εστιάζει στην έρευνα, καθώς και την ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης, κυρίως στους τομείς της δια βίου μάθησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την απασχόληση και την την τοπική ανάπτυξη, την υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεργασίας και συνεργασίες με πανεπιστήμια, εταιρείες, δημόσιες αρχές και εκπαιδευτικά κέντρα, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα αποθετήριο γνώσεων και να διευκολύνουμε τις προσπάθειες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ αρχών, οργανισμών, επιχειρηματικών ενώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ITTI

Το Institute for Technology Transfer and Innovations (ITTI) εργάζεται για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας εθνικής υποδομής καινοτομίας, τη διάδοση νέων γνώσεων, την τόνωση της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου χρησιμεύουν ως μηχανισμός ανάπτυξης και χρηματοδότησης της έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομιών. Σημαντικός στόχος στο έργο του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και της επιστημονικής κοινότητας.

PROGEU

Το Progeu είναι μια ένωση κοινωνικής προώθησης που δραστηριοποιείται στον τομέα προγραμματισμού και ανάπτυξης. Η αποστολή του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του ιταλικού συστήματος στην Ευρώπη. Επιδιώκει αυτόν τον στόχο μέσω της ενημέρωσης, της κατάρτισης και της ένταξης των νέων στην εργασία και της υποστήριξης στη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες και να εφαρμοστούν αναπτυξιακά έργα και προγράμματα. Το γενικό ενδιαφέρον του PROGEY αφορά το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή συνεργασία, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και την ισότητα των φύλων.

CROMO

Το Ίδρυμα Cromo ιδρύθηκε το 2002 προκειμένου να συμβάλει στην τοπική και περιφερειακή συνεργασία μη κυβερνητικών, επιχειρηματικών και κυβερνητικών παραγόντων και έτσι να ενισχύσει μια συμμετοχική, ενεργή και δημοκρατική κοινωνία στην Ουγγαρία και την Ευρώπη. Βασικές αξίες του οργανισμού είναι η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και η καινοτομία. Πιστεύουμε στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και στην τοπική δημοκρατία, καθώς και στην ενδυνάμωση της νεολαίας να κινητοποιήσει την ενέργειά της για τις χώρες στις οποίες ζει. Θέλουμε να δούμε τους τοπικούς οργανισμούς με σωστή διαχείριση και αποτελεσματικότητα, τους τοπικούς πολίτε ενεργούς και δεσμευμένους για συμμετοχή, τις τοπικές κοινότητες ενεργές και βιώσιμες και την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.